LogoMYBOSchw

CC Andwil Guggenbühl 2023

Logo RCB CC23

14./17. - 18. Juni 2023
CCB1 /  B+M Juniorscup B1 / Horsana Reitsport Geländestil / OKV Juniorenvereinscup-Quali / Derby

Ausschreibung/Avant programme  (Nennschluss/délai: 22.5.2023)
Zeitplan
Dringend: Zufahrt beachten


Prüfung Nr. 1a
Horsana Reitsport Geländestil B1
Pferde 7+
Crossplan Geländestil B1
Startliste
Listen info.fnch.ch
Rangliste


Prüfung Nr. 1b
Horsana Reitsport Geländestil B1
Pferde 4-6 jährig
Crossplan Geländestil B1
Startliste
Listen info.fnch.ch
Rangliste


Prüfung Nr. 2
Horsana Reitsport Geländestil B2
Crossplan Geländestil B2
Startliste 
Listen info.fnch.ch
Rangliste


Prüfung Nr. 3+4
OKV-Junioren-Vereinscup Rayon Ost
Listen info.fnch.ch Einlaufprüfung
Listen info.fnch.ch
Rangliste Nr. 3
Rangliste Nr. 4


Prüfung Nr. 5 
Derby
Listen info.fnch.ch
Rangliste

Prüfung Nr. 6
CCNB1
CCB1 Test B 2021
Crossplan B1
Startliste Dressur / Springen / Cross
Listen info.fnch.ch 
Rangliste Dressur
Rangliste


Prüfung Nr. 7
CCNB1 / B+M Juniorscup B1
CCB1 Test B 2021
Crossplan B1
Startliste Dressur / Springen / Cross
Listen info.fnch.ch
Rangliste Dressur
Rangliste


Spindler3


 

BM Inserat deutsch

Breadcrumbs