LogoMYBOSchw

CC Frauenfeld 2016


09. - 10. April 2016

CCB2, CIC 1*, Jump Green 70

Informationen Gamaschen (nationale Prüfungen)

Ausschreibung national (Nennschluss 14.3.16)
Nennungen via Online-Nennsystem SVPS oder per Mail/Post.
Ausschreibung international (Nennschluss 14.3.16)
Zeitplan Jump Green / B2 / CIC1*
Übersicht Nennungen
Boxenreservationen / Boxeneinteilung


Prf. Nr. 1
Jump Green 70
Startliste
Rangliste

Prf. Nr. 2
Jump Green 70
Startliste
Rangliste

Prf. Nr. 3 1. Abt.
CCB2 Pferde <=18 CC-RP
Crossplan B2
Startliste Dressur
Startliste Springen
Rangliste Dressur
Rangliste Springen
Fence-Report
Schlussrangliste

Prf. Nr. 3 2. Abt.
CCB2 Pferde >18 CC RP
Crossplan B2
Startliste
Startliste Springen
Rangliste Dressur
Rangliste Springen
Fence-Report
Schlussrangliste

Prf. Nr. 4 inkl. SM YR
CIC1*
Crossplan Einstern 
Startliste
Rangliste Dressur
Startliste Springen
Rangliste Springen
Startliste Cross
Fence-Report
Schussrangliste


Listen - Informationen 2015
Listen - Informationen 2014
Listen - Informationen 2013

Listen - Informationen 2012

Wetter Frauenfeld

BundM Inserat

Breadcrumbs